Walter Runeberg – vår första stora bildhuggare

Förre intendenten för J. L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling, fil. dr Lars Nyström, har med denna bok skapat den första moderna biografin över vårt lands stora skulptör Walter Runeberg, nationalskaldens tredje son. Den ger en åskådlig bild av Walter Runebergs liv från födelsen 1838 och skolåren i Borgå fram till hans död 1920 i Helsingfors. De internationella miljöer där Walter Runeberg verkade, – Köpenhamn, Rom Paris – skildras levande. Walter Runebergs viktigaste skulpturer och deras tillkomst beskrivs på ett intressant sätt. Hans centrala ställning i sin tids finländska konst belyses. Också hans verksamhet som diktare och målare tas upp. Framställningen bygger i stor utsträckning på brevväxlingen mellan Walter och hans mor Fredrika och har som grund Petrus Nordmanns monografi från 1918. Brevcitaten ger också en intressant bild av brevens författare. En lång rad nordiska konstnärer som Walter Runeberg kom i kontakt med passerar revy och ger en inblick i hur mycket konstnärerna trots fattiga förhållanden reste ut i världen under den senare delen av 1800-talet. Boken avslutas med ett utförligt kapitel om tillkomsten av Walter Runebergs skulptursamling i Borgå och en förteckning över skulptörens viktigaste verk. Den är rikt illustrerad med verk av Walter Runeberg.

19,50